VEDTEKTER FOR DEN NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING

 

1    MÅLSETTING

1.1 Den Nordnorske Kunstutstilling er en årlig mønstring for bildende kunst av kunstnere som er født i, er eller har vært fast bosatt i landsdelen.

 

2.   USTILLINGEN

2.1 Utstillingen eies, arrangeres og administreres av Bodø Kunstforening

2.2 Eventuelle endringer av statuttene kan bare skje gjennom Bodø Kunstforenings årsmøte.

2.3 Den Nordnorske Kunstutstilling vises i de tre nordligste fylker. Utstillingen kan også vises på Svalbard og i andre land på Nordkalotten.

 

3.   JURY

3.1 Juryen oppnevnes i samarbeid med kunstnernes fagorganisasjoner. Juryen utgjøres av fire medlemmer, herav to fra NBK og to fra NNBK. Juryen skal representere ulike  teknikker. Et medlem oppnevnes av styret i Bodø Kunstforening til juryleder. Juryleder har dobbeltstemme.

3.2 Juryen velges hvert år, og jurymedlemmene kan være med inntil to år. Deretter må de stå over to år for de kan gjenvelges.

3.3 Juryen mottar honorar fastsatt av styre i Bodø Kunstforening og samt mottar reise- og diettgodtgjørelse etter statens satser.

4.   juryering

4.1 Juryering skjer i to trinn. Den første juryering skjer på grunnlag av dokumentasjon av  kunstverk gjennom innsendte cd, dvd, lysbilder eller verks/prosjektbeskrivelser. Den andre juryeringen skjer på grunnlag av innsendte originalarbeider.

4.2 Det er anledning til å sende inn tre arbeider per kunstner.

4.3 Kunstneren kan ikke trekke/forandre antatte kunstverk fra utstillingen uten samtykke fra Bodø Kunstforening etter konferanse med juryen.

 

5.   FORSIKRING

5.1 Alle arbeider holdes forsikret av Den Nordnorske Kunstutstilling under utstillingsperioden  og under returtransport etter endt utstilling.

5.2 Forsikringen dekker retur av refuserte arbeider.

 

6.   TRANSPORT

6.1 Kunstneren dekker frakt til innleveringsstedet. Refuserte og antatte arbeider tilbakesendes  fraktfritt for kunstnere.

 

7.   VEDERLAG OG SALG

7.1 Alle utstillere på Den Nordnorske Kunstutstilling skal fortrinnsvis sikres
utstillingsvederlag etter gjeldende satser.

7.2 Ethvert salg som blir avgjort før utstillingens slutt, vil bli fratrukket 35 % provisjon.

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no