OM OSS

Bodø kunstforening er tradisjonsrik, har en spennende historie og er en ideell, ikke-kommersiell visningsarena for visuell kunst.

Bodø kunstforening opprettet landsdelsutstillingen Den Nordnorske Kunstutstilling i 1946, og har produsert den like lenge. Nordnorsken er en juryert utstilling som turnerer over hele landsdelen, og viser kunst av kunstnere med tilknytning til Nord-Norge. 

Hovedsatsingsområdet for Bodø kunstforening er samtidskunsten. Vi skal formidle kunst på et profesjonelt nivå som når ut til et bredt publikum. Bodø kunstforenings viktigste formål er å fremme interessen for kunst ved å være en aktiv formidler for kunstinteresserte.

Vi skal tilby publikum et sammensatt, høyt faglig program og være nyskapende, aktuell og attraktiv. Gjennom å vise varierte utstillinger, både egenproduserte og i samarbeid med kunstnere og andre institusjoner øker vi muligheten for å gi publikum et godt variert tilbud. 

Kunstforeningen har i dag en daglig leder ansatt i 100% stilling, i tillegg til et sterkt frivillig arbeidsmiljø gjennom styre og andre medvirkende.

 

HISTORIKK

Etter initiativ fra Sofie Jakhelln, ble Bodø Kunstforening etablert i 1946. Jakhelln drev husflidskole for barn, og var selv utøvende maler. En annen drivkraft i etableringen av foreningen var kunstner Oscar Bodøgaard. Det nyvalgte styret begynte friskt med en utstilling allerede i mai samme år, i Nordlandsmuseets loftetasje. På den tiden var man også på utkikk etter mer permanente lokaler. Ikke bare benyttet man lokalene i Nordlandsmuseet, men også Frelsearmeens og Grand Hotells lokaler ble tatt i bruk til skiftende utstillinger. På årsmøtet i 1948 kunne Bodø Kunstforening se tilbake på 1947 som et år med 6 utstillinger og totalt 430 utstillte arbeider.

Rykker vi fram i tiden til 40 års jubileumsåret i 1986, hadde Bodø Kunstforening hele 12 utstillinger med totalt 5700 besøkende. Man hadde nå forhandlet seg fram til en fast leieavtale i Bodø Svømmehalls tredje etasje. Her disponerte foreningen 200 m2 med tilhørende lagerplass. Foreningen håpet på en snarlig realisering av byens kulturhus, der foreningen var tiltenkt plass. Slik gikk det ikke, men den 1. august 1992 kunne Bodø Kunstforening åpne sine nye lokaler i Tollbugata. 11, og HM Dronning Sonja sto for den offisielle åpningen.

Bodø Kunstforenings drift har alltid vært basert på publikumsrettede aktiviteter. Alt i 1949 påpekte daværende formann Einar Dyvik viktigheten av kunstformidling til barn og unge: ”Skolens oppgave bør ikke bare være å stappe mest mulig matnyttig lærdom inn i elevene, men også å gi dem mest mulig å fylle livet med. De timene som stjeles fra timeplanen til en og annen kunstutstilling eller kunstforedrag er ikke bortkastet, Målet er å lære seg til å se på en aktiv måte slik at ens krav til kvalitet stadig skjerpes” ( NRK 1949, i ”Det Nord-Norske kvarter”).

Når det gjelder visning og formidling av kunst av høy kvalitet, var det tidligere Riksutstillingene med sine omviser, et viktig tilskudd til aktiviteten. Ved opprettelsen av Pilotgalleriet i 1993 gikk Bodø Kunstforening inn i en ny fase. Mer enn noen gang strømmer skoleelver til foreningens lokaler for å se og lære, og i tillegg skape sine egne arbeider. Her har foreningens faste galleri også vært med på å inspirere de unge ”kunstnere”. Pilotgalleriet var et prosjekt i samarbeid med Norsk Kulturråd og Bodø Kommune, og ble avsluttet i 1996. Erfaringer og metoder fra dette arbeidet har blitt videreført i det vi nå kaller skoletjenesten. Tjenestene som tidligere ble levert Bodø Kunstforening av Riksutstillinger, er i dag videreført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, samt SKINN.

Med profesjonell formidling og  gode utstillinger i ettertraktede lokaler, meldte det seg også et behov for faglig drift. For å opprettholde det nivå man etter hvert arbeidet seg fram til, har man siden 1997 hatt kunstfaglig personale i heltidsstillinger.

I dag har Bodø Kunstforening, takket være økonomisk støtte fra Bodø Kommune, en sentral plassering i byen, og flotte utstillingslokaler i Moloveien 10. I tillegg til visning av 5 – 10 utstillinger hvert år, er det også et utsalg  for bl.a. kunsthåndverk, grafikk, bøker og kort. Det årlige besøkstallet ligger på ca. 6000 besøkende inklusive servering. 

VEDTEKTER / STATUTTER FOR BODØ KUNSTFORENING

Bodø Kunstforening er en ideell, ikke- kommersiell organisasjon. Foreningen er organisert og styres i henhold til følgende bestemmelser:

§ 1 – Formål

Kunstforeningens formål er å fremme interessen for kunst, samt å øke kunstforståelsen ved:

•       Å være en aktiv formidler for å fremme kunstinteresse og kulturkunnskap.

•       Bodø Kunstforening er eier av, og skal arrangere og administrere Den Nordnorske Kunstutstilling innenfor statutter som gjelder for utstillingen, og basert på offentlig finansiering.

§ 2 – Foreningens organer

Bodø Kunstforening skal ha følgende organer:

•       Årsmøtet

•       Styret

•       Det Kunstneriske Råd

•       Galleriutvalget

•       Utstillingsutvalget

•       Valgkomiteen

§ 3 – Medlemskap

Medlemskapet forutsetter betalt kontingent. Medlemmene har gratis adgang til foreningens utstillinger. Medlemmene får gunstig pris ved arrangementer. De som har vært registrert medlem i 3 mnd., har adgang til foreningens årsmøte med stemmerett. Det enkelte medlem kan maksimalt legge frem en skriftlig stemmefullmakt.
Bedrifter, foreninger og klubber kan opptas som kollektive medlemmer. Det kollektive medlemskap gir fri adgang for de ansatte til foreningens utstillinger. Medlemskapet gir kun en stemme på årsmøtet.
Livsvarige medlemmer betaler en gang for alle det 10-dobbelte av kontingenten.
Æresmedlemmer kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig forslag fra styret.

§ 4 – Kontingent

Kontingentene fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.
Kontingenten følger kalenderåret.

§ 5 – Årsmøtet

Årsmøtet holdes innen utgangen av april. Innkalling med sakliste sendes pr brev eller e-post, og saksdokument samt foreningens statutter legges ut på hjemmesiden, senest 14 dager før.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innlevert til administrasjonen innen februar. Administrasjonen fremlegger forslag for styret innen utgangen av mars.

Årsmøtet skal behandle:

1.     Årsberetning og regnskap for Bodø Kunstforening og Den Nordnorske Kunstutstilling.

2.     Fastsettelse av foreningens kontingent for etterfølgende år.

3.     Fastsettelse av godtgjørelser til foreningens organer.

4.     Endringer av statutter for Bodø Kunstforening.

5.     Endringer av statutter for Den Nordnorske Kunstutstilling.

6.     Innkomne forslag i henhold til andre ledd.

7.     Valg av: Styreleder, samt 5 styremedlemmer derav en er kunstner representant 3 prioriterte varamedlemmer, samt 1 kunstner som personlig varamedlem til styret. Tre medlemmer til valgkomité, samt varamedlem. Det Kunstneriske Råd.

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved forandring av statuttene kreves 2/3 av de tilstedeværendes stemmer.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer, eller minst 10 av foreningens medlemmer krever det. Kunngjøres som ordinært årsmøte.

§ 6 – Styret

Styret velges for to år av gangen. Styret velger nestleder. Minst ett medlem skal ha kunstfaglig kompetanse. Vararepresentantenes funksjonstid er to år. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbel stemme.

Styrets oppgaver er:

•       Styret ansetter Intendant, og Produsent for Den Nordnorske Kunstutstilling.

•       Styret fastsetter lønn for Intendant, samt arbeidsinstruks.

•       Styreleder undertegner på styrets vegne.

•       Styret fører kontroll med at foreningens drift utføres i samsvar med foreningens Statutter og vedtak på årsmøtet.

•       Styret velger medlemmer til Galleriutvalget og Utstillingsutvalget

•       Styret vedtar Strategi- og Virksomhetsplan

•       Styret vedtar utstillings og aktivitetsprogram

•       Revisor for prosjekter med ekstern finansiering der tilskuddsgiver krever revisorgodkjent prosjektregnskap.

§ 7 – Administrasjonen

Foreningens daglige drift utføres av administrasjonen.
Intendantens oppgaver er:

•       Intendanten har funksjon som daglig leder.

•       Intendanten har det administrative ansvar for Produsent for Den Nordnorske Kunstutstilling.

•       Intendanten og styreleder representerer foreningen utad.

•       Intendanten fremlegger foreningens utstilling og aktivitetsprogram for styre for godkjenning.

•       Intendanten forbereder saker som forelegges styret.

•       Intendanten har ansvaret for utarbeidelse av Strategi- og Virksomhetsplan, og gjennomføringen av disse.

•       Intendanten skal være egen produsent for Den Nordnorske Kunstutstilling.

•       Intendanten og styreleder representerer Den Nordnorske Kunstutstilling utad.

§ 8 – Det Kunstneriske Råd

Rådets 3 medlemmer skal være utøvende billedkunstnere/kunsthåndverkere.
Hvert medlem velges for et tidsrom av 3 år, slik at 1 medlem er på valg hvert år.
Varamedlemmer velges hvert år. Styret utpeker rådets leder. Lederen har møterett i styremøte, men ikke stemmerett.

Det Kunstneriske Rådet skal:

•       være et rådgivende organ for administrasjonen i kunstfaglige spørsmål

•       gjennomgå innkomne utstillingssøknader og avgi innstilling til intendanten

•       foreslå innkjøp til Det Faste Galleri

Rådet kan ikke forplikte foreningens økonomi uten styrets samtykke.

§ 9 – Galleriutvalget

Galleriutvalget skal bestå av minimum fire medlemmer. Medlemmene velges for 4 år av gangen, fortrinnsvis 1 medlem hvert år.
Galleriutvalgets oppgave er å bistå Intendanten med forsvarlig registrering, vedlikehold og oppbevaring av Det Faste Galleri, samt gaver og annen kunst eid av Bodø Kunstforening.
Galleriutvalget kan foreslå utstillinger fra Det Faste Galleri for Intendanten.

§ 10 - Det Faste Galleriet, gaver eller lignende

Kunstverk kan ikke selges uten årsmøtevedtak.

§ 11 – Utstillingsutvalget

Utvalget skal ha minst 6 medlemmer. Utstillingsutvalget bistår administrasjonen praktisk i forbindelse med foreningens utstillinger og publikumsvirksomhet.

§ 12 – Valgkomiteen

Valgkomiteen består av en leder og to medlemmer, som velges for 2 år av gangen.
Valgkomiteen skal innstille for valg av medlemmer til styret, og Det Kunstneriske Råd.
Valgkomiteen skal ovenfor styret innstille medlemmer til valg av foreningens øvrige organer.

§ 13 - Oppløsning av foreningen

Vedtak om oppløsning av foreningen er kun gyldig når spørsmålet har vært forelagt foreningens medlemmer ved uravstemning og har fått minst 2/3 flertall.
Hvis foreningen oppløses tilhører alle dens midler og eiendommer Det Faste Galleriet.
Forutsatt at foreningen eier tilstrekkelig midler til framtidig drift av galleriet, kan det settes under eget sakkyndig styre. Kan en slik ordning ikke gjennomføres, overdras kunstgalleriet til Bodø kommune på betingelser av at kommunen holder samlingen i hevd og under sakkyndig ledelse. Nærmere bestemmelser om dette avgjøres på foreningens siste årsmøte.Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no